Archive for the Overige berichten category

Lopon2

Kennistafel over effectief leesonderwijs gaat van start

Overige berichten

Wat is al bekend vanuit onderzoek en welke leervragen leven er nog? Welk nieuw onderzoek zou prioriteit moeten krijgen? Om die vragen te beantwoorden is nood aan dialoog tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers. Kennistafels bieden die mogelijkheid.

De Nederlandse PO-Raad (voor primair onderwijs), VO Raad (voor voortgezet onderwijs) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) hebben vier Kennistafels opgericht die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:
– Effectief leesonderwijs
– Ontwerpend en onderzoekend leren
– Gepersonaliseerd leren met ICT
– Nieuwkomersonderwijs

De recente Staat van het Onderwijs geeft aan dat ongeveer een kwart van de leerlingen op het einde van de basisschool over te weinig leesvaardigheid beschikt om de complexere teksten te kunnen begrijpen die ze op de middelbare school moeten lezen. Volgens het internationale PISA-onderzoek is het leesbegrip van Nederlandse vijftienjarigen inmiddels tot onder het gemiddelde van alle deelnemende landen gezakt (Gubbels, Van Langen, Maassen, & Meelissen, 2019). Uit datzelfde PISA-onderzoek en ook uit PIRLS blijkt bovendien dat de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen erg laag is (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017; Gubbels et al., 2019).

Omwille van die bevindingen werd aan de alarmbel getrokken en riepen de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur (2019) op tot een ‘leesoffensief’. Dat advies dat werd opgepikt door de ministers van onderwijs (Van Engelshoven & Slob, 2019). De ministers pleiten voor een “krachtiger en meer samenhangende leesaanpak”, waarin veel aandacht is voor leesplezier. De vraag is hoe zo’n aanpak eruit zou moeten zien.

Er is de afgelopen decennia veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling en effectief leesonderwijs (Houtveen, Van Steensel, & De la Rie, 2019). Een eerste doel van de kennistafel  over effectief leesonderwijs is om met kennis- en onderwijsprofessionals te bepalen hoe deze kennis (nog beter) in de praktijk gebracht kan worden. Actuele ontwikkelingen, zoals de hierboven gesignaleerde leesweerstand, leiden ook tot nieuwe vragen. Daarom bestaat een tweede doel van de kennistafel erin om te bepalen welk nieuw onderzoek nodig is.

Wil je meer weten over de kennistafel ‘Effectief leesonderwijs’?
Neem dan een kijkje op de website van het Platform Samen Onderzoeken: https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/kennistafel-effectief-leesonderwijs/