HSN 2016

HSN30 in Gent: 18 & 19 november 2016  / Universiteit Gent

Hieronder een beknopt overzicht van de workshops in de stroom lerarenopleiders basisonderwijs.

Op vrijdag Vrijdag 18 november 2016:
VL – Marlies Algoet: ‘Tijd voor meer onderwijs tijd. Tijd voor meer interactiekwaliteit. Maximaal Megataal in de kleuterklas’
Vaste rituelen zorgen voor veiligheid; wie die rituelen meer talig wil maken, vindt inspiratie in Minimaal Maxitaal (voor eerste kleuterklas). Maximaal Megataal bouwt daarop verder en werkt voor tweede en derde kleuterklas. Een inspirerend, helder en theoretisch stevig onderbouwd verhaal, een vlotte en enthousiaste presentatie, veel ruimte voor geïnteresseerde vragen.
NL– Arjanne Hoogerman: ‘Leesbevordering en literatuureducatie in het basisonderwijs’ 
De sessie ging over een methode die uitgegeven is bij Malmberg op basis van onderzoek en geïnspireerd door leerkrachten: hoe de wil om zelf te lezen hoog houden/maken, hoe interesse uitlokken bij kinderen om verder te lezen ook wanneer het leestechnisch moeilijk wordt. Theoretische basis is de Leescirkel van Aidan Chambers. Er is een gratis webstek ‘de brandweefclub’ die je kan raadplegen met een code die aansluit bij de methode Station Zuid. Alle materiaal is raadpleegbaar. Een helder verhaal over een theoretisch onderbouwde doorgaande leerlijn basisonderwijs-voortgezet onderwijs. Veel ruimte voor de kritische vragen van de deelnemers.
VL – Tom Robijns en Saskia Timmermans: ‘Rekenen op taal: taalbewust wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding (TWiO) en de lagere school’
Basisvraag van het onderzoeksproject is hoe leerkrachten het struikelblok taal kunnen omzetten in een hefboom. De concrete uitwerking van dit alles in de lerarenopleiding kwam aan bod. Er waren veel concrete voorbeelden via filmpjes, grote betrokkenheid van de deelnemers.
NL –  Niels Bakker: ‘Digitaal lezen, anders lezen?’
Door technische problemen ging de prezi-presentatie helaas niet door. Leesplaneet is een platform voor lezen waarmee je als leerkracht leesgedrag in kaart kan brengen. De deelnemers kregen aan het eind van de sessie een overzicht van wat wel en niet te doen bij digitaal lezen in de klas. Er was veel ruimte en tijd voor interactie en het onderling hardop denken over voor- en nadelen van digitaal lezen.

Op zaterdag 19 november 2016:
VL – Ans Hubert en Hilde Imberechts: ‘Feedup, feedback en feedforward in de lerarenopleiding’
Dit is een twee jaar lopende project waarvan het resultaat een digitale groeikaart is die zowel studenten als lectoren kunnen gebruiken bij de evaluatie. De gegevens van de groeikaart zijn gekoppeld aan reeds aanwezige kerntaaltaken van de opleiding. In het project komen spreken (een presentatie geven), schrijven en gesprekken voeren (dialoog) aan bod. Een mooi uitgewerkt theoretisch kader, ruimte voor inbreng van de deelnemers. Deelnemers hebben die ruimte gebruik en erg veel kritische vragen gesteld maar ook een aantal concrete tips geformuleerd voor de sprekers om het hele document te optimaliseren. Een inspirerend verhaal
NL – Bart van der Leeuw en Theun Meestringa: ‘Een systematische beschrijving van relevante kennis over taal’
Het gaat om een werk in uitvoering en doel van de sessie is interactief te werken vanuit een concreet voorbeeld om vaktermen ‘uit te lokken’. Kernvraag van het onderzoek: wat is relevante kennis over taal? Vlamingen herkenden in dit verhaal het ommunicatieschema, het centrale belang van betekenis en de band met een taakgerichte aanpak waarbij inhoud centraal staat en nieuwsgierigheid naar taal uitlokt. Interactieve sessie met ruimte voor veel inbreng van de deelnemers. Die inbreng kreeg een plek in het theoretische kader van de onderzoekers. Een inspirerend verhaal.
VL – Jan T’Sas en Ria Van den Eynde: ‘Sprekend leren. Of hoe groepswerk echt leren wordt’
Een onderzoek over exploratieve gesprekken, het aanleren en het rendement ervan in het onderwijs. De leerkracht krijgt een checklist exploratieve gesprekken en heeft daardoor een erg bruikbaar observatie-instrument; kinderen krijgen de basislessen en de basisregels en babbelkaarten in die lessen. De sprekers geloven in een leerlijn die start in de kleuterklassen en doorloopt over lager onderwijs en middelbaar onderwijs naar hoger onderwijs. Een interactieve sessie met veel ruimte voor inbreng en vragen van deelnemers, veel concreet observatiemateriaal in de vorm van korte filmpjes. Het verhaal van de sprekers is niet afgeraakt wegens technische problemen maar iedereen heeft een helder beeld gekregen van de meerwaarde van sprekend leren.


HSN29 in Tilburg: 13 & 14 november 2015  / Fontys Lerarenopleiding in Tilburg

Op 13 november waren er na de lunch vier workshops in de stroom ‘lerarenopleiders basisonderwijs’:
Joke Boeckx en Ellen Bogaert (VL), “Minimaal MaxiTAAL Talige tips bij routines op school voor 2,5- en 3-jarigen”
Hilde Braam en Maaike Pulles (NL). “Bibliotheek in de les: werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie”
– Lieve Van Severen en Sanne Feryn (VL), “Kaatje Klank houdt van ‘bloot’ … ik bedoel ‘brood’.”
– Alois Ruitenbeek en Sylvia Bacchini (NL), “Taalmozaïek” .

Op zaterdag 14 november  stonden de volgende workshops op het programma:
– Hugo van den Ende en Ietje Pauw (NL), “Samen leren over begrijpend lezen in een professionele leergemeenschap.”
– Silvie Van Oosthuyze en Hilde Van den Bossche (VL), dubbele sessie “Samen sterke verhalen lezen.”
– Silvie Van Oosthuyze en Hilde Van den Bossche (VL), vervolg dubbele sessie “Samen sterke verhalen lezen.”
– Nanke Dokter (NL), “Schooltaal- bevorderend leraargedrag”

HSN28 in Brugge:  14/15 november 2014 / Katholieke Hogeschool Vives


Presentaties en documenten:
Suzanne van Norden:  Schrijven bij zaakvakken met basisschoolkinderen en pabostudenten: een driedubbele opbrengst. Presentaties: Pabostudenten als schrijvers/schrijfdocenten / ppt-presentatie
Jozefien Loman: G-START. Studenten voorbereiden op het creëren van een stimulerende geletterde omgeving bij jonge kinderen (2,5 – 7 jaar). Pp presentatie / voorbeeld
Anke Herder: Leerzame interactie tijdens samen schrijven.
Dorien Sellekaerts & Lieve Verheyden: Het effect van ‘writing aloud’ op tekstlengte en zinscomplexiteit in verhalen van (risico)leerlingen uit het basisonderwijs.
Iris Vansteelandt: Actieonderzoek en de leesattitude van studenten uit de lerarenopleiding. pp presentatie
Maaike Vervoort: Kijk op de praktijk! Het belang van praktijkennis van ervaren leraren voor de uitvoering van vernieuwende taaldidactiek door aanstaande leraren. Instrument praktijkkennis / fragment dialoog / pp presentatie
Wenckje Jongstra & Ietje Pauw: Waarom lezen aanstaande leraren wel/niet? Inzichten in de leesattitude van aanstaande leraren op een lerarenopleiding.
Anne Kerkhoff & Annette Hurkman: Een taaltoetsprogramma voor de propedeuse. pp presentatie

Recente berichten

Aankomende evenementen