Archive for the Geen categorie category

Lopon2

Proefschrift: Stimuleren schoolse taalvaardigheid bij rekenen

Geen categorie

Nanke Dokter, proefschrift: Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen University Tilburg, januari 2021
Verdediging op 27 januari is online bij te wonen. Lees verder

Tekst cover:
Het is belangrijk dat aankomende leraren zich bewust zijn van de rol die taal speelt bij alle vakken en dat ze effectief kunnen handelen in uiteenlopende taalgerelateerde situaties. Het op school in lessituaties meest gebruikte taalregister, dat centraal staat in dit onderzoek, is de zogenoemde schooltaal. De talige instructie in het rekenonderwijs werd als context gekozen, omdat schooltaal van wezenlijk belang is bij de rekenontwikkeling van de leerlingen, bijvoorbeeld bij het leren van wiskundig redeneren.
Leerlingen die van huis uit niet vertrouwd zijn met schooltaal, zijn afhankelijk van leraren die laten zien hoe ze deze taal in de klas moeten gebruiken. Bij leraren van de groepen 3 en 4 in het basisonderwijs werd het schooltaalstimulerend gedrag tijdens de rekeninstructie onderzocht.

Daarbij werd zowel het schooltaalaanbod van de leraren onderzocht als hoe ze hun leerlingen tot begrip en productie van schooltaal stimuleerden. Om verklaringen te kunnen vinden voor gevonden verschillen in hoeverre leraarkenmerken, achtergrondkenmerken en contextfactoren samenhingen met het schooltaalstimulerende gedrag. Doel van dit onderzoek was om kennis en inzichten rondom schooltaal te verbinden met de verbetering van leraargedrag. Gevonden inzichten werden gebruikt bij het ontwerpen van een interventie over schooltaalstimulerend gedrag voor pabostudenten. De effectiviteit van de interventie werd onderzocht.